vietnamese English

Khử trùng mọt, khử trùng trong kho, khử trùng nông sản

Công ty khử trùng quốc tế (IFC) cung cấp dịch vụ khử trùng mọt trong kho, khử trùng nông sản trên toàn quốc

Quy trình gồm 03 bước sau:

kho nông sản